Stavba kanalizácie na pozemku - vecné bremeno

Otázka: 

Dobrý deň,

Prosím Vás o právnu pomoc - radu, čo by sme mali robiť v našom probléme. Cca pre 12 rokmi sme kúpili (ja, sestra a jej manžel) väčší pozemok (cca 3000 m2ˇ) na ktorom následne postavila sestra s manželom rodinný dom. Pri kúpe aj
po začatí stavby sme ani len netušili, že cez celú dĺžku pozemku (cca 150 m)vedie odpadný kanál (zvedenie kanalizácie z celej jednej časti obce s vypustením odpadu do potoka). Uvedená skutočnosť nebola uvedená v kúpno-predajnej zmluve a ani na liste vlastníctva sa neuvádza žiadne bremeno. Švagor chcel toto bremeno zakotviť aj papierovo ale po rozhovore s
podnikovou právničkou Vodárni a kanalizácii, ktorá mu povedala že to môže urobiť ale na naše vlastné náklady, nechali sme túto vec tak. Teraz nás však oslovila inžinierska firma, ktorá chce na jestvujúcom kanalizačnom potrubí (a na našom pozemku) vybudovať odľahčovaciu komoru a žiada nás o povolenie tejto stavby. Odľahčovacia komora (umiestnená pod povrchom zeme) má slúžiť na zachytávanie tuhého odpadu z kanalizačného potrubia (ten sa má odviezť
iným novo vybudovaným potrubím na čističku). Ako ujmu za vybudovanie tejtokomory nám ponúka jednorázové "odškodné", uvedenie pozemku do pôvodného stavu a zriadenie vecného bremena na jestvujúcu kanalizáciu a odľahčovaciu
komoru. Táto stavba má byť súčasťou vybudovania kanalizácie našej obce a zvedením odpadných vôd na čističku (tiež v našej obci). Chcel by som poradiť, či máme (resp. či musíme) povoliť túto stavbu, čo môžeme žiadať ako
satisfakciu prípadne či môžeme žiadať o písomnú zmluvu o zriadení vecného bremena. Taktiež by som chcel vedieť aké práva a povinnosti by vyplývali pre nás ako majiteľov pozemku a taktiež pre druhú stranu (vodárne a kanalizácie)
z dôvodu zapísania vecného bremena.

Poprosil by som Vás o čo najrýchlejšiu odpoveď, veľmi na nás tlačí inžinierska firma, ktorá chce od nás prehlásenie pre začatie stavebného povolenia.

Vážený pane,

čo sa týka stavby kanalizácie na Vašom pozemku, ktorá nebola evidovaná na LV ( respektíve nebolo zriadené vecné bremeno ) v prospech vodární je právnou vadou veci a Vy ju môžete uplatniť voči predávajúcemu ako vadu veci, prípadne ak vedel o tejto skutočnosti a zamlčal Vám ju mohlo by podľa okolností a cenu pozemku ísť aj o trestný čin podvodu.

Čo sa týka ponuky stavebnej firmy tak ide jednoznačne o snahu podviesť Vás. Uviesť pozemok do pôvodného stavu sú povinní tak či tak. Pre Vás je partner len vlastník, alebo prevádzkovateľ vodovodu ( kanalizácie ) a nie stavebná firma. Tým, že opomenuli zriadiť na príslušnom pozemku vecné právo dostali sami seba do problémov. Pokiaľ nie je pozemok v ich vlastníctve a pokiaľ nie je zriadené vecné bremeno nemôžu robiť vôbec nič a už vôbec nie uvažovať o stavbe.

Vodárne a kanalizácie sa Vám to pochopiteľne snažia zatajiť , pretože obmedziť vlastnícke právo je možné len za náhradu. Náhradu musí poskytnúť prevádzkovateľ verejného vodovodu , prípadne kanalizácie.

Ja osobne by som trval na náhrade na základe znaleckého posudku. Nech sa trápia oni. Sami sa do tejto situácie svojou nedbalosťou dostali tak nech ju i riešia.

Druhá vec je, že stavba vodovodu / kanalizácie je verejnoprospešnou stavbou a teda prichádza do úvahy i nútené obmedzenie vlastníckeho práva vrátane vyvlastnenia, ale zas iba za náhradu, pričom k vyvlastneniu je možné pristúpiť len v prípade ak to nie je možné riešiť zriadením vecného bremena na pozemku. To závisí od konkrétnej situácie.

V tejto súvislosti je potrebné vychádzať zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách najmä z § 20 a 21 citujem

§ 20
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam

(1) Prevádzkovateľ je oprávnený

a) v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,
b) odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy, 12)
c) umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.

(2) Prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred Ak ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havárie alebo poruchy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, táto lehota sa nemusí dodržať. V takom prípade o tom prevádzkovateľ užívateľa bezodkladne upovedomí.

(3) Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

(4) Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dôvodu určenia pásma ochrany (§ 19) obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

(5) Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných označení a zistené ohrozenie alebo poškodenie tohto označenia je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

§ 21
Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti

Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme po-trebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa všeobecného predpisu.13)

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah