Obmedzovanie dodávok pitnej vody a zľava z nájmu.

Otázka: 

Dobry den, prosim Vás o pomoc, na koho sa mozeme obratit, nakolko obyvatelia su dlhodobo bez nepretržitej dodávky pitnej vody.
Povodne islo o statny podnik, v roku 2001 presiel na sukromnu firmu s.r.o., tento majiteľ je do dnesného dňa. Súčasťou celého areálu bol aj vodovod, a na tento vodovod Zoli a sú napojení obyvatelia podnikových bytov, ktorých majiteľom sa stala rovnaká firma, ako je majiteľ vodovodu.
V roku 2002 Okresný hygienik Okresný úrad -štátny hygienik uznalsťažnosť obyvateľov za opodstatnenú v tom case majitel pustal vodu 1
hod. denne, a začalo sa správne konanie, ktoré bolo zrušené na základe prebiehajúcej rekonstrukcie vodovodu, za 3 mil. korún., o com nas ako
obyvateľov informoval Okresný hygienik. V roku 2002 majiteľ vybudoval prípojku vody pre dalsich 10 novych odberatelov. V tomto roku majiteľ pristupil k obmedzovaniu dodavky pitnej vody s tým, že reguluje uzáverom prívod vody a to na 2 hod ráno a 2 hod vecer. Obrátili sme sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Krajský úrad
životného prostredia, pre obyvateľov bezvýsledne., A tak obyvatelia pristupili k podaniu Návrhu na vyhlásenie nútenej správy podľa zákona
442/2002. tu nastal velký obrat. Aj ked Majitel a prevádkovateľ vodovodu sú známe firmy, ale teraz sa prezentuju, ze zakon 442/2002 riaditeľ
firmy,ktorá prevádzkuje vodovod ani nepozná, ako tento riaditeľ to prezentoval na prejednávaní tohto problému na KÚŽP, a tam sme sa dozvedeli, za
prítomnosti Stavebného úradu, OÚŽP, KÚŽP, zástupcov majiteľa vodovodu, aj prevádzkovateľa, že daný vodovod nie je verejný, a tak nan neplati
zákon 442. V tomto zákone síce je, že majiteľ vodovodu požiada, aby sa stal verejným, ale to nie je ochotny urobit, a tak sme sa obyvatelia
obrátili na OÚŽP so žiadosťou, aby daný vodovod bol vyhlásený za verejný, nakoľko má charakter verejného vodovodu, a ide tu o hromadné
zásobovanie obyvateľstva, týka sa to asi 70 obyvateľov. A tak teraz prišli s novou verziou, aby majiteľ nebol za nic zodpovedný,
ze vlastne ani nemaju doklady, ze su majitelmi, takze teraz na OÚZP firmy majitel a prevádzkovateľ a ich právnik odprezentovali, ze vlastne ani
nie su majitelmi. Rovnako, ako na Krajskom urade ŽP pred casom prevadzkovatel odprezentoval, ze nakolko nepozna zakon 442/2002 a nemaju osobu
sposobilu na prevádzkovanie vodovodu, tak na nich tento zákon neplatí. A maju to vlastne odobrené aj týmito instituciami.
Doplnim, mamem riadne najomne zmluvy, v nich je vodne stocne v najme. Noví odberatelia, ktorým táto firma postavila prípojku v roku 2002 maju
riadnu dodávatelsko odberatesku zmluvu.Dana firma odobera vodu od Vodárenskej spolocnosti, dalej ju distribuuje, tým pádom bez povolenia a oprávnenia, ale výsledok, stále sme bez vody v meste, v 21 storočí. SOS prosime - na koho sa mozeme obratit. Mame za to, ze vlastne vsetky kompetentne úrady, ktoré mali vo veci
konať,tak hľadaju množstvo dôvodov, aby dane zakony neplatili pre daneho
majitela.Dakujem.

Vážená pani

predovšetkým je potrebné poznať konkrétnu situáciu. Takto na diaľku je ťažké niečo radiť.Žiadal by som od prenajímateľa zľavu z nájomného v zmysle
§ 698 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. citujem

(1) Nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, dokiaľ prenajímateľ
napriek jeho upozorneniu neodstráni v byte alebo v dome závadu, ktorá
podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje ich užívanie. Právo na primeranú
zľavu z nájomného má nájomca aj vtedy, ak sa neposkytovali plnenia spojené
s užívaním bytu alebo sa poskytovali vadne, a ak sa v dôsledku toho
užívanie bytu zhoršilo.

(2) Rovnaké právo má nájomca, ak stavebnými úpravami v dome sa podstatne
alebo po dlhší čas zhoršia podmienky užívania bytu alebo domu.

(3) Nájomca má právo na primeranú zľavu z úhrady za plnenia poskytované s
užívaním bytu, pokiaľ ich prenajímateľ riadne a včas neposkytuje.

Ja to vidím skôr tak, že Vás prenajímateľ chce z bytov dostať aby ste si
nemohli uplatniť predkúpne právo na byty v zmysle zákona 183/1992 S.b. o
vlastníctve bytov a nebtových priestorov, prípadne ide o reštituenta a sú
to byty s regulovaným nájomným a inak Vás odtiaľ nevie dostať.

Z hľadiska procesného to vidím tak, že by som zažaloval prenajímateľa, aby sa zdržal nezákonných zásahov do výkonu do pokojného stavu a žiadal by som
vydanie predbežného opatrenia v tomto zmysle v zmysle § 76 zákona č.99/1963 S.b. - Občiansky súdny poriadok . Vás nemusia zaujímať vzťahy
medzi prenajímateľom a vlastníkom ( prevádzkovateľom vodovodu ), prípadne od neho žiadal aj náhradu nemajetkovej ujmy - 12 a 13 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. za neoprávnené zásahy do výkonu práva ale len v prípade ak sa preukáže úmysel prenajímateľa.

V tejto súvislosti môžte využiť ustanovenie § 174b zákona č. 99/1963 S.b.
citujem

§ 174b
Rozkaz na plnenie

(1) Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia
odporcu vydať rozkaz na plnenie, ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie
inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy, vyplývajúce zo skutočností
uvedených navrhovateľom. V rozkaze na plnenie súd uloží odporcovi, aby v
lehote určenej súdom nie kratšej ako 15 dní plynúcej od doručenia rozkazu
na plnenie splnil uloženú povinnosť a uhradil trovy konania alebo v lehote
15 dní podal odpor na súde, ktorý rozkaz na plnenie vydal; odpor proti
rozkazu na plnenie sa musí odôvodniť. Ustanovenie § 43 sa nepoužije.

(2) Rozkaz na plnenie je možné vydať aj v prípade, ak ide o právo na
plnenie vo veciach upravených zákonom o rodine alebo ak ide o právo na
plnenie v budúcnosti zročných dávok alebo splátok. Súd uloží, aby odporca
splnil splatnú sumu v súdom určenej lehote a v budúcnosti zročné dávky
alebo splátky plnil v určených lehotách.

(3) Rozkaz na plnenie môže vydať iba sudca.

(4) Na rozkaz na plnenie sa primerane použijú ustanovenia § 172 ods. 2, 3,
5 až 7 a 9 a § 173 a 174.

Odporúčam vec konzultovať s právnikom fyzicky, pretože tá suma čo za to dáte Vám za to určite stáť bude.

s pozdravom Grant

P.S. Vzhľadom na nefunkčnosť emailovej adresy zasieľateľa otázky som nútený zverejniť túto odpoveď iba na webe.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah