Vysporiadanie bytu - cudzí štátny príslušník

Otázka: 

Dobrý deň. Mám právny problém, na ktorý som dostal viac názorov. Bývala manželka sa v 4/1996 vzdala Slovenského občianstva a v 5/1996 získala Rakúske občianstvo ,ktoré má dodnes. V roku 8/1998 sme uzatvorili Zmluvu o prevode vlastníctva bytu od štátu podľa § 5 odst.1 zákona NR SR č.182/1993 Z.z a v znení zákona NR SR č.151/1995 Z.z. Byt sme získali. V 10/2002 sme sa rozviedli. Dohodli sme sa ,že majetok vysporiadame tak, že čo je na Slovensku zostane mne a synom a čo je v Rakúsku zostane bývalej manželke. Seriozna dohoda sa po troch rokoch zmenila na peklo. Svoj postoj k deleniu majetku bývala manželka zmenila a od 11/2005 sa domáha podielu na byte ,chce vyplatiť 1/2 bytu, hoci v byte bývam so synom aj s rodinkou. Otázka znie: Môže sa občan iného štátu uchádzať o kúpu štátneho bytu ? Čo s takým človekom , ktorý používal pri styku s úradmi Slovenský občiansky preukaz ,hoci je Rakúšan ? /Asi nahlásila stratu a v skutočnosti si ho ponechala/

Verím, že mne a synovi pomôžete , za čo Vám vopred veľmi ďakujem .

Vážená pane

Vaša otázka je príliš všeobecná, pretože neobsahuje rozhodujúce skutočnosti pre určenie správnych záverov. Pokúsim sa preto vymedziť okruho otázok , ktorým je potrebné venovať pozornosť aby ste dospel k správnemu riešeniu.

1. Mala Vaši bývalá pani manželka v čase kúpy bytu postavenie tuzemca, alebo cudzozemca v zmysle devízového zákona 202/1995 Z.z. platného v čase nadobudnutia nehnuteľnosti teda v období 08/1998 ?
2. Mohla Vaša manželka platne nadobudnúť nehnuteľnosť v tuzemsku ?
3. Uzatvorili ste písomnú zmluvu o vyporiadaní BSM ? Ak áno kedy a v akom znení.
4. Kto je v súčasnosti zapísaný ako vlastník bytu v katastri nehnuteľností ?
Vaša manželka bola spôsobilá nadobudnúť nehnuteľnosť do vlastníctva napriek obmedzeniam vyplývajúcim z Devízového zákona vo vtedy platnom znení ( § 19 zákona č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon ) , pretože ho nadobúdala do bezpodielového vlastníctva manželov z ktorých iba jeden bol cudzozemcom. V prípade ak by bola tuzemcom tak by sa na ňu aj tak obmedzenia Devízového zákona nevzťahovali.

Čo sa týka delenia majetku po rozvode v príapdne nehnuteľností je potrebné takúto dohodu uzavrieť písomne. Zmluva nadobúda účinnosť až zápisom do katastra nehnuteľností. Tu upozorňujem na fakt, že pri vysporiadavaní BSM ( bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ) sa aplikuje § 149 ods. 4 zákona č. 40/1964 S.b. citujem

ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
Tam bude s najväčšou pravdepodobnosťou Váš problém ( tri roky uplynuli ).
Čo sa týka používania občianskeho preukazu Vašou bývalou pani manželkou toto upravoval zákon č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch ( teraz zákon č. 224/2006 Z.z. )

V zmysle § 1 ods. 2 na nosenie občianskeho preukazu je nevyhnuté splniť dve podmienky a to občianstvo SR a trvalý pobyt na území SR. Inými slovami Vaša pani manželka sa preukazovala neplatným občianskym preukazom, pretože vzdaním sa štátneho občianstva zanikla platnosť občianskeho preukazu a mala ho odovzdať príslušnému útvaru PZ § 11 ods. f citovaného zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že zmluva by bola platná i keby v čase kúpy nehnuteľnosti nepoužívala občiansky preukaz. Je samozrejme otázka či označenie účastníkov v zmluve je určité, ale to už je na dlhšiu diskusiu.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah