Ručenie za pôžičku

Otázka: 

Dobrý deň, prosím Vás o radu, čo máme robiť v tomto prípade: manžel bol ručiť vo VUB jednému človeku na pôžičku, podpísal blankozmenku, a ako to často býva, tento človek prestal s platením úveru.Na základe toho manžela banka vyzvala na zaplatenie zostatku dlhu skoro 90000,- sk. Pretože v tom
čase sme mali v rodine veľa smutných udalostí / mne zomrel otec a manželovi havaroval brat, ktorému sme požičiavali peniaze, pretože kvôli havárii zostali bez prostriedkov/, zostali sme bez peňazí aj my a nemohli sme si dovoliť splatiť dlžnú čiastku vo VUB. Banka preto predala túto pôžičku akejsi firme, ktorá vymáha pôžičky. Keď sa manžel informoval vo VUB, komu to predali, povedali mu, že to mu nemôžu povedať. Odvtedy, t.j. od apríla 2005 sme čakali, že sa nám niekto ozve, ale nikto nič. Teraz neviem, čo máme spraviť, aby sme jedného dňa neprišli o strechu nad hlavou. S tým človekom, ktorý si tú pôžičku zobral, sme sa skontaktovali až teraz a on povedal, že to nemá z čoho platiť. Keď sa ho manžel opýtal, koľko má teraz zaplatiť, povedal, že on presne nevie. Ako sa to ja môžem dozvedieť, keď on mi to nepovie a ja nemám žiadny kontakt na tú firmu? Podľa Vás, na koľko sa mohla táto dlžoba už asi /odhadom/ vyšplhať? Veľmi sa bojíme, ako toto celé dopadne. Prosím Vás poraďte nám, čo máme a hlavne, čo si môžeme v takejto situácii dovoliť robiť. Ďakujem Vám za skorú odpoveď, lebo už som aj s manželom z toho na nervy.Ešte raz ďakujem a zostávam s pozdravom .

Vážená pani,

vzhľadom na to, že na zmluvu o úvere sa vždy vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka § 261 ods. 3 písm. d) zákona č. 513/1991 Z.z. - Obchodný zákonník bude sa i ručenie za zvázky dlžníka spravovať Obchodným zákoníkom. Ručenie je v Obchodnom zákonníku upravené v § 303 až 312. Zmluva o postúpení pohľadávky sa vždy spravuje Občianskym zákonníkom zákon č. 40/1964 S.b., pretože Obchodný zákonník nepozná samostatnú úpravu postpúpenia pohľadávky - § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Zmluva o postúpení pohľadávky je upravená v § 524-530 zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník.
V zmysle § 528 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník citujem : Ak splnenie postúpenej pohľadávky je zabezpečené záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, je postupca povinný o postúpení pohľadávky podať správu osobe, ktorá zabezpečenie záväzku poskytla. Inými slovami banka je povinná Vám oznámiť fakt postúpenia pohľadávky a teda i na koho mála byť postúpená.
Tu sa môžete rozhodnúť či pohľadávku splníte dobrovoľne postupníkovi ( teda tomu, kto pohľadávku nadobudol a v takom prípade nadobudnete práva veriteľa voči pôvodnému dlžníkovi, alebo počkáte kým sa Vám postupník neozve. To je na Vašom zvážení. Každý postup má svoje výhody i nevýhody. Je pravdou, že Vás môže nový veriteľ vzvať na splnenie dlhu až po tom, čo nesplní dlžník pôvodný,ale na druhej strane si zas môžete ušetriť náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, ktoré budete musieť uhradiť i vy. To závisí i od faktu, v akom rozsahu ste ručili za záväzok dlžníka. Pokiaľ ste ručili iba do maximálnej sumy 90.000,-Sk tak od Vás môžu požadvať iba sumu v maximálnom rozsahu ručenia. V prípade, ak ste ručili za pohľadávku dlžníka i s príslušenstvom ( Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením § 121 ods. 3 ) tak by som ju radšej splnil skôr, ako by som mal znášať náklady spojené s jej uplatnením teda napríklad trovy právneho zastúpenia.
Zároveň je potrebné spomenúť i fakt, že pokiaľ neochotou banky ste nemohli dobrovoľne splniť záväzok novému veriteľovi pred tým, ako začal túto pohľadávku vymáhať tak môže prichádzať do úvahy i právna zodpovednosť banky za náklady, ktoré Vám tým vznikli.
Každý prípad sa však musí posudzovať individuálne čo cez internez nie je celkom dobre možné, takže pre konkrétny postup sa musíte rozhodnúť Vy.

s podzravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah