Okamih nadobudnutia bytu a vysporiadanie BSM.

Otázka: 

Predmet: Vysporiadanie majetku Dobrý deň prajem, chcel by som Vás poprosiť o právnickú radu. Situacia je nasledovná. V lete roku 2006 som sa oženil, ja som mal družstevný byt, a pred svadbou som byt chcel odkúpiť do osobného vlastníctva. Kúpna zmluvy bola podpísaná ešte pred svadbou a uhradená zostatková cena bytu, ale vklad do katastra bo spravený až po svadbe. Teraz to vyzerá tak, že sa budeme rozvádzať a bojím sa že prídem o svoj byt. Deti nemame. móžem prísť o polovicu bytu napriek tomu že moja žena do bytu nič neinvestovala ?

Vážený pane,

Podľa § 133 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 2a)

v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností platnému k 31.12.2006 citujem : Vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pre deň nadobudnutia práva k nehnuteľnosti je deň povolenia vkladu. Tento môže byť rôzny .

V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z.z.
právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu 9a) vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ vklad do katastra bol povolený ku dňu prechádzajúcemeu sobášu tak byt nepatrí bezpodielového spoluvlastníctva manželov ( BSM ) a naopak.

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch
spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. § 150 zákona č. 40/1964 S.b.

To, že ste nadobudol byt počas trvania manželstva nutne neznamená, že by Vaša manželka mala mať polovičku bytu. Všetko závisí od vysporiadania bezpodielového vlastníctva manželov, čo môže byť individuálne. Pokiaľ sa však BSM nevysporiada do troch rokov, alebo sa na súd nepodá návrh na jeho vysporiadanie v rovnakej lehote platí, že v prípade hnuteľných vecí patria každému tie veci ,ktoré fyzicky užíva a v prípade nehnuteľností každému v 1/2. Dohoda o vysporiadaní BSM sa musí týkať všetkých vecí v BSM. Odporúčam sa obrátiť na právnika, ktorý môže podrobne posúdiť individuálne aspekty prípadu a prípadne Vás i zastupovať pred súdom. Zároveň je otázkou, či sa zaplatenie zostatkovej ceny s prostriedkov nepatriacich do manželstva nemôže posudzovať ako takzvaná transformácia veci - to by v praxi znamenalo, že byt bol nadobudnutý za vlastné peniaze nezahrnuté do BSM a teda iba zmenili formu - zostatkový podiel na veci by v takom prípade nebol v BSM.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah