Odstúpenie od darovacej zmluvy k bytu

Otázka: 

1. Na zaklade darovacej zmluvy bol manzel zapisany do katastra nehnutelnosti ako vylucny vlastnik bytu. Je mozne od takejto darovacej zmluvy odstupit a zrusit vlastnicke pravo ?
2. Dobry den, akou formou je mozne uzavriet pisomne platnu dohodu /zmluvu o buducej zmluve/o vysporiadani nehnutelneho majetku manzelov po rozvode, ktory este nie su rozvedeny, ale na takejto dohode sa ustne dohodli. Je potrebne pockat na vynesenie rozsudku sudu o rozvode? Ako zarucit aby si to partner nerozmyslel ?

Vážená pani ,

k bodu 1

Od darovacej zmluvy je možné odstúpiť do 3 rokov od jej uzavretia z dôvodov, že obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi a členom jeho rodiny.

V tejto súvislosti uvádzam časť odôvodnenia z Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 103/2002.

Občiansky zákonník v ustanovení § 630 upravuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu z darovania. K zániku darovacieho vzťahu dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojim správaním voči darcovi alebo členom jeho rodiny.

Dobré mravy nie sú zákonom definované. Ich obsah spočíva vo všeobecne platných normách morálky, pri ktorých je daný všeobecný záujem ich rešpektovania. Posúdenie konkrétneho obsahu pojmu dobré mravy závisí od konkrétnych okolností každého jednotlivého prípadu a patrí sudcovi.

Akékoľvek nevhodné správanie sa obdarovaného ešte nezakladá darcovi právo domáhať sa vrátenia daru. Predpokladom vrátenia daru je len také správanie obdarovaného, ktoré vzhľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno hodnotiť ako hrubé porušenie dobrých mravov. Toto negatívne správanie sa musí prejavovať objektívne, nestačí len subjektívny pocit a úsudok darcu.

Pri posudzovaní, či určité správanie sa obdarovaného možno považovať za hrubé porušenie dobrých mravov, treba vychádzať z princípu vzájomnosti. To znamená, že treba vziať do úvahy a hodnotiť aj správanie darcu v tom zmysle, či sa nespráva k obdarovanému v rozpore s dobrými mravmi a či práve jeho správanie nie je príčinou nevhodného správania sa obdarovaného voči nemu alebo členom jeho rodiny.

k bodu 2

Takáto dohoda by bola problematická, pretože je možné bezpodielové vlastníctvo zrušiť i počas trvania manželstva, ale dohoda, ktorou sa niekto vopred vzdáva svojich práv ( o tom vlastne vyrovnanie je i keď je to vzájomné ) je neplatná. Pokiaľ sú teda dané podmienky pre takúto dohodu ešte za trvania maželstva doporučujem to riešiť priamo a nie prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve. Počas maželstva môže byť takáto dohoda uzavretá len prostredníctvom notárskej zápisnice § 143a zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah