Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia Írsko

Otázka: 

Už sme si s priateľom prečítali na internete niekoľko stránok týkajúcich sa daní a teraz sme z toho úplne popletení. Keďže aj známi majú nejaké informácie, nevieme, či musíme vôbec podávať daňové priznanie na Slovensku. Sme totiž v Írsku, on od konca apríla 2005 a ja od júna, ale predtým som iba študovala na Slovensku. On nezarobil za rok 2005 na Slovensku viac ako 90 816Sk. Írsko sme našli ako štát, s ktorým ma SR podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Teda my sme to pochopili, že na Slovensku by sme už nemali platiť žiadne dane, ale treba podávať daňové priznanie? Veď ak tu mám dane zaplatené, som rezidentom tejto republiky, na Slovensku by už nemali zdaňovať moje zahraničné príjmy. Tiež by som sa rada opýtala, ako sa dá požiadať o predĺženie zdaňovacieho obdobia, je nato špecifické tlačivo a kam sa to posiela? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a dúfam, že budeme o niečo múdrejší.

Vážená pani,

S Írskom má SR podpísanú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia publikovanú pod číslom 365/2000 Z.z. . Táto zmluva rieši vylúčenie dvojitého zdanenia metódou zápočtu ( na rozdiel od Veľkej Británie, kde sa uplatňuje metóda vyňatia )

Vylúčenie dvojitého zdanenia sa obvykle realizuje dvoma spôsobmi a to
1. metódou zápočtu dane
2. metódou vyňatia príjmov

Metóda zápočtu dane v praxi znamená, že pokiaľ je príjem rezidenta SR z vykonávanej činnosti v druhom zmluvnom štáte zdanený, tak sa táto daň započíta na daň uplatnenú v SR
Metóda vyňatia príjmov znamená, že sa príjem, ktorý je dosiahnutý rezidentom SR v druhom zmluvnom štáte vôbec nezahrnie do základu dane v SR.

Tu si je potrebné uvedomiť, že zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia rozlišujú viacero druhov príjmov napríklad príjmy zo závislej činnosti , príjmy z nezávislých činností napr. slobodných povolaní – advokát , lekár . , príjmy športovcov a pod.

Zároveň je potrebné vziať do úvahy, že sa na Vás plne vzťahuje zákon č. 595/2003 Z.z. .
Hlavné zásady som spomenul v príspevku týkajúceho sa zdanenia príjmov v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a severného írska, ktorý bol publikovaný na mojom blogu http://grantr1.blog.sk takže ich nebudem bližšie rozvádzať.

V každom prípade ste daňovým rezidentom SR, pretože tu máte trvalý pobyt
( predpokladám ) i keď ste sa pravdepodobne zdržovala v Írsku viac ako 183 dní ( od 1.7. do 31.12. bežného roka je 183 dní a prišla ste tam v júni ) v roku a Váš priateľ určite, pretože od apríla do decembra je viac ako 183 dní.

Vo vašom prípade budem predpokladať, že ide o príjmy zo závislej činnosti bez ďalšej špecifikácie čl. 15 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

V slovenskej republike sa používa metóda jednoduchého zápočtu dane čo znamená, že sa zaplatená daň započíta na daň splatnú v SR pri zohľadnení sadzby dane. Metóda plného zápočtu ( bez ohľadu na sadzbu dane sa v SR nepoužíva ) .

Pre vás to v praxi znamená , že sa Vám vzniká daňová povinnosť v SR a musíte podať daňové priznanie v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. , pretože ods.§ 32 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. sa na Vás pravdepodobne nevzťahuje ( príjmy poberané od zastupiteľského úradu , prípadne ak by ste ich poberala ako zamestnanec EU ). Potvrdenie o zahraničných príjmoch a ich zdanení je povinnou súčasťou daňového priznania.

Vzhľadom na to, že neviem v akom termíne sa takéto potvrdenie v Írsku vydáva je možné, že budete musieť požiadať o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Pri podávaní daňového priznania nezabudnite na fakt, že príjmy, ktoré plynú daňovníkovi do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka sú súčasťou základu dane pre kalendárny rok za ktorý sa podáva daňové priznanie! Tento fakt som spomenul vo vyššie uvedenom príspevku.

Správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania alebo hlásenia najviac o tri mesiace, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať. Žiadosť sa nemusí podávať na osobitnom tlačive. Okrem toho existuje portál daňovej správy www.drsr.sk

Pri zápočte dane budete postupovať nasledovne.
Najprv si vypočítate daň celkom ako keby ste všetky príjmy mali iba v SR.
Potom si určíte pomer príjmov zo SR a z Írska, ktorý môže byť rôzny
Napríklad príjem zo SR 100.000,-Sk Príjem z Írska 100.000,-Sk
Dokopy 2000.000,-Sk . Nezdaniteľná položka za rok 2006 je 90 816,-Sk . to znamená
200.000-90816 = 109184 Sk *19% = 20744,96 Sk čiže daň , ktorú by ste v SR z akéhoto príjmu zaplatila by bola 20744,96 Sk .
Pomer príjmov zo zahraničia k celkovým príjmom je (100.000:200.000)*100=50%
Napríklad daň v Írsku bude zaplatená vo výške 25.000,-Sk
Započíta sa však iba jednou polovicou 50% čiže iba do výšky 12,500 Sk teda daň nad túto sumu sa pri zápočte nezohľadní.

Uvedené sa vysporiada v daňovom priznaní typu A ( iba závislá činnosť ) takto
Riadok DPA 49 úhrn vyňatých príjmov – poistné a pod. v závislosti od typu soc. zabezpečenia
Riadok 50 DPA daň zaplatená v zahraničí
Riadok 51DPA výpočet percenta príjmov
Riadok 52DPA daň ktorú možno započítať
Riadok 53DPA daň uznaná na zápočet
Riadok 54 DPA daňová povinnosť
Riadok 62 DPA úhrn zákonných zrazených preddavkov podľa § 35
Riadok 64 DPA daň na úhradu
-------------


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah