Dvojité zdanenie

Otázka: 

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Veľkou Britániou.

V súčasnosti je medzi SR a Spojeným Kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska uzatvorená zamedzení dvojakého zdania v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku., ktorá nadobudla platnosť dňa 20.12.1991 a zverejnená bola pod číslom 89/1992 S.b. . V tejto zmluve je podrobne upravená daňová príslušnosť. Predpokladám , že ste tam boli iba krátkodobo. V zmysle čl. 4 bod 2 písmno a) ste daňovým rezidentom v SR. To znamená, že ste povinný podať daňové priznanie v SR.

Výška dane závisí od typu príjmu, ktorý ste tam poberali a tiež od toho , ktor bol ich platiteľom

O príjmoch zzo zamestnania hovorí čl. 15 takto

Zamestnanie

1. Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného
zmluvného štátu poberá z dôvodu plateného zamestnania, môžu byť
s výhradou ustanovení článkov 16, 18 a 19 tejto Zmluvy zdanené len
v tomto štáte, pokiaľ sa zamestnanie nevykonáva v druhom zmluvnom
štáte. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa odmeny zaň prijaté
zdaniť v tomto druhom štáte.

2. Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá
z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom zmluvnom štáte, budú
bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 tohto článku zdanené len v prv
spomenutom štáte, ak:

(a) príjemca sa zdržiava v druhom štáte počas jedného alebo viac
období, ktoré nepresiahnu v úhrne 183 dní v daňovom roku; a
(b) odmeny sú vyplácané zamestnávateľom, alebo za zamestnávateľa,
ktorý nie je rezidentom v druhom štáte; a
(c) odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkárne alebo stálej
základne, ktoré má zamestnávateľ v druhom štáte.

3. Nehľadiac na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, môžu
sa odmeny poberané z dôvodu zamestnania vykonávaného na palube
lode alebo lietadla v medzinárodnej doprave zdaniť len v zmluvnom
štáte, v ktorom je osoba poberajúca zisky z prevádzky lode alebo
lietadla rezidentom.

Čl 16,18,19 sa týkajú zdanenia tantiém, penzií a práce vo verejných funkciách čo zrejme nebude Váš prípad.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah