Škoda z PZP

dobrý deň,
prosím vás o radu... Môj otec spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktorého vlastníkom je zamestnávateľ. Nehoda bola riadne spísaná a nahlásená poisťovni ako poistná udalosť a poškodenému bola vyplatená poisťovňou plná suma za opravu vozidla. Nakoľko poškodený cestovával pred nehodou do práce svojím autom, musel počas opravy jeho auta cestovať do práce vlakom, autobusom a taxíkom. Poškodený svoje auto nevyužíval na podnikanie. Podľa mojich informácií, by mal nárok na ušlý zisk iba v prípade, ak by svoje vozidlo preukázateľne používal na podnikateľské účely a v tomto prípade požadovať od poisťovne. Od môjho otca požaduje preplatenie cestovného, pretože mu podľa jeho slov vznikla osobná škoda aj tým, že nemohol využívať svoje auto. Existuje nejaký zákon, podľa ktorého môže poškodený požadovať preplatenie cestovného od vinníka?


Ušlý zisk

Vážený pane,

škdou sa rozumumie majetková ujma ( niekedy aj škoda na zdraví ) , ktorá vznikla protiprávnym konaním. Je to vyjadrenie zmenšenia majetku poškodeného, ktoré predstavuje napríklad náhrada nákladov za opravu.
Za škodu sa považuje i ušlý zisk. Na lepšie vysvetlenie uvediem citát z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 27. novembra 2003, sp. zn. 3 Cdo 134/03

2. Pretože zákon bližšie nedefinuje pojem škody a ani neupravuje rozsah jej náhrady, treba aplikovať príslušné ustanovenia všeobecnej úpravy (§ 442 Občianskeho zákonníka) a škodu vo všeobecnosti chápať ako ujmu, ktorá

1. nastala v majetkovej sfére poškodeného,
2. je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a
3. je napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým peňažného.

Podľa § 442 ods. l Občianskeho zákonníka sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo («ušlý» «zisk»). Skutočnou škodou je ujma, ktorá znamená zmenšenie majetkového stavu poškodeného oproti stavu pred škodnou udalosťou a ktorá predstavuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť pre uvedenie veci do predošlého stavu (pokiaľ nie je vylúčené). Skutočnou škodou môže byť aj ujma, spočívajúca v poskytnutí finančných prostriedkov na úkony štátneho orgánu alebo na úhradu trov konania pred ním, ktoré sa v dôsledku jeho nesprávneho postupu ukázali ako zbytočne vynaložené. Ušlý zisk predstavuje zmarený majetkový prospech (prekazené zväčšenie alebo rozmnoženie majetku poškodeného), ktorý bolo možné očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu, no nenastalo v dôsledku škodnej udalosti (v prejednávanej veci v dôsledku nesprávneho úradného postupu).

Inými slovami ak poškodený preukáže, že v dôsledku dopravnej nehody musel vynaložiť náklady na cestovné potom budú tvoriť kategóriu ušlého zisku a môžu podliehať náhrade. Na druhej strane musí byť príčinná súvislosť s ich vynaložením a dopravnou nehodou - škodovou udalosťou. Často ide o špekulatívne požiadavky, u ktorých je preukázanie príčinnej súvislosti problém, čím netvrdím, že by nemohli byť tieto požiadavky oprávnené. Všetko závisí od konkrétnej situácie.

s pozdravom
redakcia lawblog.sk

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah